Join The Fan Lab, a private Fandom research community for users in the US and UK where you will be asked to share your opinions on all things gaming and entertainment! Click here to see if you qualify

蜡烛

来自Terraria Wiki
(重定向自陨石蜡烛
跳转至: 导航搜索
蜡烛
 • 蜡烛的物品外观
Stack digit 9.pngStack digit 9.png
属性
类型
可放置是 (1 格宽 × 1 格高)
使用时间很快速度
稀有度0
卖出20000*2 (金蜡烛)
 • 内部图格 ID33、174 (铂金蜡烛)、
  49 (水蜡烛)、372 (和平蜡烛)
放置蜡烛(在开和关状态下,如果有的话)。单击以查看每行的摘要。

蜡烛是一种产生家具。可以将其放置在桌子平台工作台上。蜡烛即使放置在水下也会发光,并且可以通过机械打开或关闭。

水蜡烛是在地牢中发现的一种特殊类型的蜡烛。放置或手持时,会使敌怪的生成速度提高33%,并增加最多50%屏幕内同时出现的敌怪数量,此效果无法关闭。放置多个水蜡烛或放置并手持水蜡烛都不会让效果叠加。和平蜡烛与水蜡烛相比,和平蜡烛降低了敌怪的生成速度。

制作[编辑 | 编辑源代码]

配方[编辑 | 编辑源代码]

产物材料制作站
星云蜡烛星云蜡烛电脑版
内部物品 ID:4192
远古操纵机远古操纵机电脑版、主机版、和移动版
日耀蜡烛日耀蜡烛电脑版
内部物品 ID:4150
星尘蜡烛星尘蜡烛电脑版
内部物品 ID:4213
星旋蜡烛星旋蜡烛电脑版
内部物品 ID:4171
水蜡烛水蜡烛
内部物品 ID:148
(电脑版主机版移动版)
水晶球水晶球 水

水槽水槽电脑版、主机版、和移动版
病变蜡烛病变蜡烛电脑版
内部物品 ID:3962
衰变室衰变室电脑版
血肉蜡烛血肉蜡烛
内部物品 ID:2047
血肉克隆台血肉克隆台电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
玻璃蜡烛玻璃蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:2048
玻璃窑玻璃窑电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
蜂蜜蜡烛蜂蜜蜡烛
内部物品 ID:2648
蜂蜜分配机蜂蜜分配机电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
冰冻蜡烛冰冻蜡烛电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
内部物品 ID:2049
冰雪机冰雪机电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
丛林蜥蜴蜡烛丛林蜥蜴蜡烛电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
内部物品 ID:2052
丛林蜥蜴熔炉丛林蜥蜴熔炉电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
生命木蜡烛生命木蜡烛
内部物品 ID:2153
生命木织机生命木织机电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
天域蜡烛天域蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:2053
天磨天磨电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
史莱姆蜡烛史莱姆蜡烛
内部物品 ID:2571
固化机固化机
蒸汽朋克蜡烛蒸汽朋克蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:2649
蒸汽朋克锅炉蒸汽朋克锅炉电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
竹蜡烛竹蜡烛电脑版
内部物品 ID:4571
工作台工作台
针叶木蜡烛针叶木蜡烛电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
内部物品 ID:2556
仙人掌蜡烛仙人掌蜡烛
内部物品 ID:2045
蜡烛蜡烛
内部物品 ID:105
水晶蜡烛水晶蜡烛电脑版主机版
内部物品 ID:3890
王朝蜡烛王朝蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:2236
乌木蜡烛乌木蜡烛
内部物品 ID:2046
花岗岩蜡烛花岗岩蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:3173
大理石蜡烛大理石蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:3172
火星摇摆蜡烛火星摇摆蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:2818
陨石蜡烛陨石蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:3171
蘑菇蜡烛蘑菇蜡烛
内部物品 ID:2542
棕榈木蜡烛棕榈木蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:2523
和平蜡烛和平蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:3117
珍珠木蜡烛珍珠木蜡烛
内部物品 ID:2051
铂金蜡烛铂金蜡烛
内部物品 ID:713
南瓜蜡烛南瓜蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:2054
红木蜡烛红木蜡烛
内部物品 ID:2050
沙岩蜡烛沙岩蜡烛电脑版
内部物品 ID:4303
暗影木蜡烛暗影木蜡烛
内部物品 ID:2154
蜘蛛蜡烛蜘蛛蜡烛电脑版
内部物品 ID:3936
阴森蜡烛阴森蜡烛电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
内部物品 ID:2650
total: 39 row(s)

不可制作[编辑 | 编辑源代码]

蜡烛 备注
蓝地牢蜡烛 蓝地牢蜡烛
内部物品 ID:1405
在地牢中找到。
绿地牢蜡烛 绿地牢蜡烛
内部物品 ID:1406
在地牢中找到。
粉地牢蜡烛 粉地牢蜡烛
内部物品 ID:1407
在地牢中找到。
黑曜石蜡烛 黑曜石蜡烛电脑版、主机版、和移动版
内部物品 ID:2651
废墟建筑中找到,不会被熔岩摧毁。
金蜡烛 金蜡烛电脑版、主机版、前代主机版、和移动版
内部物品 ID:2155
海盗掉落.


备注[编辑 | 编辑源代码]

 • 水蜡烛可以被放置在水里,并且会正常发光。
 • 如果在水下手持水蜡烛,它将不会发光。
 • 水蜡烛的效果可以与战斗药水血月的效果叠加。
 • 骷髅头灯笼似乎是蜡烛的"骨头" 版本,最显着的区别是它的大小。蜡烛的尺寸为1×1,而骷髅头灯笼的尺寸为2×2。骷髅头灯笼无法通过机械进行开关。
 • 大王朝蜡烛尽管名字含有蜡烛,但它实际上是烛台。
 • 仙人掌蜡烛有点像粉仙人球

历史[编辑 | 编辑源代码]

 • 电脑版 1.3.0.1
  • 引入了花岗岩蜡烛、大理石蜡烛、火星蜡烛、陨石蜡烛和和平蜡烛。
  • 现在可以制作水蜡烛。
 • 电脑版 1.2.4:引入了针叶木蜡烛、棕榈木蜡烛、蘑菇蜡烛、南瓜蜡烛、史莱姆蜡烛、蜂蜜蜡烛、阴森木蜡烛和不可制作的蒸汽朋克蜡烛。
 • 电脑版 1.2.3
  • 引入了乌木蜡烛、珍珠木蜡烛、暗影木蜡烛、仙人掌蜡烛、王朝蜡烛、血肉蜡烛、冰雪蜡烛、玻璃蜡烛、金蜡烛、丛林蜥蜴蜡烛、生命木蜡烛、红木蜡烛和天域蜡烛。
  • 修复了铂金蜡烛在非RGB照明模式下不发光的BUG。
  • 修复了铂金蜡烛无法右键单击的BUG。
 • 电脑版 1.2
  • 引入了铂金蜡烛和蓝、绿、粉地牢蜡烛。
  • 现在放置水蜡烛也可以提高敌人的生成速度。
 • 电脑版 1.0.4:现在在手持水蜡烛时会有使敌人生成速度提高的效果。
 • 主机版 1.0.750.0:(PS4)
  • 引入了花岗岩蜡烛、大理石蜡烛、火星蜡烛、陨石蜡烛和和平蜡烛。
  • 现在可以制作水蜡烛。
 • 主机版 1.07:引入了针叶木蜡烛、棕榈木蜡烛、蘑菇蜡烛、南瓜蜡烛、史莱姆蜡烛、蜂蜜蜡烛、阴森木蜡烛和蒸汽朋克蜡烛。
 • 主机版 1.06:引入了乌木蜡烛、珍珠木蜡烛、暗影木蜡烛、仙人掌蜡烛、王朝蜡烛、血肉蜡烛、冰雪蜡烛、玻璃蜡烛、金蜡烛、丛林蜥蜴蜡烛、生命木蜡烛、红木蜡烛和天域蜡烛。
 • 主机版 1.02
  • 引入了铂金蜡烛和蓝、绿、粉地牢蜡烛。
  • 现在放置水蜡烛也可以提高敌怪的生成速度。
  • 为水蜡烛添加了一个buff图标。
 • 移动版 1.3.0.7
  • 引入了花岗岩蜡烛、大理石蜡烛、火星蜡烛、陨石蜡烛和和平蜡烛。
  • 现在可以制作水蜡烛。
  • 现在手持水蜡烛可以增加敌怪的生成速度。
 • 移动版 1.2.11212:引入了乌木蜡烛、珍珠木蜡烛、暗影木蜡烛、仙人掌蜡烛、王朝蜡烛、血肉蜡烛、冰雪蜡烛、玻璃蜡烛、金蜡烛、丛林蜥蜴蜡烛、生命木蜡烛、红木蜡烛、天域蜡烛、针叶木蜡烛、棕榈木蜡烛、蘑菇蜡烛、南瓜蜡烛、史莱姆蜡烛、蜂蜜蜡烛、阴森木蜡烛和蒸汽朋克蜡烛。
 • 移动版 1.2.6508
  • 引入了铂金蜡烛和蓝、绿、粉地牢蜡烛。
  • 现在放置水蜡烛也可以提高敌怪的生成速度。
  • 为水蜡烛添加了一个buff图标。